Božja beseda za nedeljo, 24. februarja 2019


Sv. Matija, apostol

7. nedelja med letom (leto C)

»In kakor hočete, da bi ljudje storili vam, storite vi njim.« (Lk 6,31)

1. berilo

David je prizanesljiv do Savla

Berilo iz 1. Samuelove knjige (1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23)

Tiste dni je Savel vstal in šel v Zifsko puščavo, z njim pa tri tisoč mož, izbranih Izraelcev, da bi poiskali Davida v Zifski puščavi. David in Abišáj sta prišla ponoči k ljudstvu, in glej, Savel je spal, ležeč v vozni pregradi, njegova sulica je bila zasajena v zemljo pri njegovem zglavju, Abnér in ljudstvo pa so ležali okrog njega.

Tedaj je Abišáj rekel Davidu: »Danes ti je Bog izróčil tvojega sovražnika v roko. Dovôli zdaj, da ga enkrat s sulico pribijem k zemlji drugič ga ne bo treba!« David pa je rekel Abišáju: »Nikar ga ne ubij! Kajti kdo bi mogel iztegniti svojo roko zoper Gospodovega maziljenca in ostati nekaznovan?« David je vzel sulico in vrč za vodo od Savlovega zglavja. Potem sta odšla, ne da bi ju kdo videl, ne da bi kdo zaznal, ne da bi se kdo zbúdil, kajti vsi so spali, ker je nanje prišlo od Gospoda trdno spanje.

David pa je prišel na nasprotno stran in se od daleč postavil na vrh gore, tako da je bila velika razdalja med njimi. David je zaklical in rekel: »Glej, tu je kraljeva sulica. Naj pride čez kateri izmed mladeničev in jo vzame. Gospod pa naj vsakemu povrne po njegovi pravičnosti in zvestobi. Kajti danes te je Gospod dal meni v roko, pa nisem hôtel iztegniti svoje roke zoper Gospodovega maziljenca.«

Psalm 103

Odpev: »Gospod je milostljiv in usmiljen.«

Ps 103,1-2.3-4.8.10.12-13

Slávi, moja duša, Gospoda,
njegovo sveto ime naj slaví vse moje bitje.
Slávi, moja duša, Gospoda,
ne pozabi nobenega njegovega dejanja.
Odpev: »Gospod je milostljiv in usmiljen.«
Gospod odpušča vso tvojo krivdo,
ozdravlja vse tvoje bolezni.
Iz jame rešuje tvoje življenje,
krona te z dobroto in usmiljenjem.
Odpev: »Gospod je milostljiv in usmiljen.«
Gospod je milostljiv in usmiljen,
počasen za jezo in bogat z dobroto.
Z nami ne ravna po naših grehih,
ne vrača nam po naši krivdi.
Odpev: »Gospod je milostljiv in usmiljen.«
Kakor je vzhod oddaljen od zahóda,
odriva od nas naše pregrehe.
Kakor oče izkazuje usmiljenje otrokom,
Gospod izkazuje usmiljenje tistim, ki se ga bojijo.
Odpev: »Gospod je milostljiv in usmiljen.«

2. berilo

Po Kristusu smo deležni tega, kar je nebeško

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 15,45-49)

Bratje in sestre, prvi človek Adam je postal živa duša, poslednji Adam pa oživljajoči duh. Toda ni najprej to, kar je duhovno, ampak to, kar je duševno, zatem to, kar je duhovno. Prvi človek je iz prsti, zemeljski, drugi človek pa je iz nebes. Kakršen je bil zemeljski, taki so zemeljski, in kakršen je nebeški, taki so tudi nebeški. In kakor smo nosili podobo zemeljskega, bomo nosili tudi podobo nebeškega.

Evangelij

Jn 13,34

Aleluja

Aleluja. Novo zapoved vam dam, govorí Gospod, da se ljúbite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Aleluja.

Bodite usmiljeni, kakor je Bog usmiljen

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 6,27-38)

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Vam pa, ki poslušate, pravim: Ljubíte svoje sovražnike, delajte dobro tistim, ki vas sovražijo. Blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo, in molíte za tiste, ki grdo ravnajo z vami. Tistemu, ki te udari po enem licu, nastavi še drugo, in kdor ti hoče vzeti plašč, mu tudi obleke ne brani. Vsakemu, ki te prosi, dajaj, in če kdo vzame, kar je tvoje, ne zahtevaj nazaj. In kakor hočete, da bi ljudje storili vam, storite vi njim. Če ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno priznanje vam gre? Saj tudi grešniki ljubijo tiste, ki njih ljubijo. Če namreč delate dobro tistim, ki delajo dobro vam, kakšno priznanje vam gre? Tudi grešniki delajo isto. In če posojate tistim, od katerih upate dobiti nazaj, kakšno priznanje vam gre? Tudi grešniki posojajo grešnikom, da prejmejo enako. Vi pa ljubíte svoje sovražnike. Delajte dobro in posojajte, ne da bi za to kaj pričakovali. In vaše plačilo bo veliko in boste sinovi Najvišjega, kajti on je dober tudi do nehvaležnih in hudobnih. Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče! Ne sodíte in ne boste sojeni. Ne obsojajte in ne boste obsojeni. Odpuščajte in vam bo odpuščeno. Dajajte in se vam bo dalo; dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano mero vam bodo nasuli v naročje. S kakršno mero namreč merite, s takšno se vam bo odmerilo.«
Sv. Matija, apostol (leto C)

»Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni!« (Jn 15,9).

Berilo

Matija izvolijo za apostola

Berilo iz apostolskih del (Apd 1,15-17.20-26)

Tiste dni je Peter vstal sredi bratov – bila je skupaj množica kakih sto dvajset ljudi – in spregovoril: »Bratje, moralo se je izpolniti Pismo, kakor je Sveti Duh po Davidovih ustih napovedal o Judu, vodniku tistih, ki so prijeli Jezusa; bil je namreč prištet med nas in je prejel delež te službe. V knjigi psalmov je pisano: ›Njegovo bivališče naj bo pusto in naj ne bo nikogar, ki bi v njem prebival.‹ In: ›Njegovo mesto naj prevzame kdo drug.‹

Potrebno je torej, da kdo izmed teh mož, ki so hodili z nami ves čas, dokler je bival Gospod Jezus med nami, od Janezovega krsta pa do dneva, ko je bil od nas vzet, postane z nami priča njegovega vstajenja.«

Postavili so dva: Jožefa Barsaba, s priimkom Justus (Pravični), in Matija. Molili so: »Gospod, ki poznaš srca vseh, ti pokaži, katerega izmed teh dveh si izbral, da prevzame mesto v tej službi in v apostolstvu, od katerega je odpadel Juda, da je šel na določen mu kraj.«

Žrebali so zanju, žreb je zadel Matija in bil je pridružen enajsterim apostolom.

Psalm 113

Odpev: »Bog ga je posadil med kneze svojega ljudstva.«

Ps 113,1-4.7-8

Hvalite, Gospodovi služabniki,
hvalite Gospodovo ime!
Gospodovo ime bodi slavljeno
zdaj in vekomaj.
Odpev: »Bog ga je posadil med kneze svojega ljudstva.«
Od sončnega vzhoda do zahoda
bodi hvaljeno Gospodovo ime!
Gospod je vzvišen nad vse narode,
nad nebesa se dviga njegovo veličastvo.
Odpev: »Bog ga je posadil med kneze svojega ljudstva.«
Iz prahu dviga siromaka,
iz blata povišuje ubožca,
da ga posadi med kneze,
med kneze svojega ljudstva.
Odpev: »Bog ga je posadil med kneze svojega ljudstva.«

Evangelij

Jn 15,16

Aleluja

Aleluja. Jaz sem vas izbral izmed sveta, da pojdete in obrodite sad in vaš sad ostane, govori Gospod. Aleluja.

Apostoli so Jezusovi prijatelji

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 15,9-17)

Tisti čas je Jezus govoril svojim učencem: Kakor je mene ljubil Oče, sem tudi jaz ljubil vas; ostanite v moji ljubezni. Če boste izpolnjevali moje zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem jaz izpolnil zapovedi svojega Očeta in ostal v njegovi ljubezni.

To sem vam rekel, da bo moje veselje v vas in da se vaše veselje dopolni. To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas ljubil jaz. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da kdo svoje življenje da za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji, če izpolnjujete, kar vam jaz zapovedujem. Ne imenujem vas več služabnike, kajti služabnik ne ve, kaj dela njegov gospod. Vas pa sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta. Niste vi mene izbrali, ampak sem jaz vas izbral in postavil, da pojdete in obrodite sad in da vaš sad ostane; da vam bo Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem imenu. To vam naročam, da se ljubite med seboj.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Matija

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Misli papeža Frančiška

Angel Gospodov, nedelja, 24. februar 2019 ...

Dragi bratje in sestre, dober dan! Evangelij današnje nedelje (glej Lk 6,27-38) zadeva točko, ki je v središču krščanskega življenja in ga opredeljuje: ljubezen do sovražnikov. Jezusove besede so jasne: »Vam pa, ki poslušate, pravim: Ljubíte svoje sovražnike, delajte dobro tistim, ki vas sovražijo. Blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo, in molíte za tiste, ki grdo ravnajo z vami« (v. 27-28). Ne gre za nekaj, izbirnega, ampak za zapoved. Ni za vse, ampak za učence, ki ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Avguštin razlaga: »Svet ljubi svojo krivdo in sovraži svojo naravo, medtem ko mora imeti kristjan nasprotno držo do sveta.« Tertulijan pojasnjuje: »Ljubiti svoje sovražnike zahteva dejanje volje, ki je nasprotna tisti spontani. To dejanje so sposobni storiti samo kristjani.« Sv. Ambrož dodaja: »Ljubiti svoje sovražnike je izraz dejavne ljubezni, ki izhaja neposredno iz Božje ljubezni. Kristus je medtem, ko je trpel na križu, molil za tiste, ki so ga ubijali.« Evzebij Cezarejski pravi: »Jezus predpostavlja, da nasilje, ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Sv. Matija, apostol (24. februar)