Brevir za 24. januar 2023

Torek, Sv. Frančišek Saleški, obvezni god

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Sv. Frančišek Saleški (24. januar)

Info …

SV. FRANČIŠEK SALEŠKI, ŠKOF IN CERKVENI UČITELJ
Obvezni god
Sv. Frančišek (1567–1622) z gradu Sales v Savojski deželi v Švici je kot škof v Ženevi deloval s spisi in govori za ohranitev pravega nauka in gojitev duhovnega življenja (knjigi Filoteja in Teotim). Je zavetnik katoliškega časnikarstva. Umrl je v Franciji, v mestu Lyonu, 28. decembra 1622, pokopali pa so ga 24. januarja v Annecyju.
Skupne molitve v čast svetim pastirjem: škofom ali cerkvenim učiteljem.

Povabilo

Začetek
Gospod, odpri moje ustnice,
- da bom oznanjal tvojo hvalo.
Odpev Kristusa, najvišjega pastirja, pridite, molimo.
Ps 94 Spodbuda k češčenju Boga

Pridite, prepevajmo Gospodu, *
vzklikajmo Bogu, svojemu zveličarju.
Stopimo mu naproti s hvalnim petjem, *
z veselimi spevi ga hvalimo.
Odpev Kristusa, najvišjega pastirja, pridite, molimo.
Gospod je Bog, edini in najvišji, *
veliki vladar nad vsemi vladarji.
V njegovi roki so globine zemlje, *
višine gorá so njegove.
Njegovo je morje, on ga je naredil, *
njegova je zemlja, on jo je ustvaril.
Odpev Kristusa, najvišjega pastirja, pridite, molimo.
Pridite, poklonimo se Gospodu, *
v ponižnosti molimo njega, ki nas je ustvaril.
On je naš Bog, mi njegovo ljudstvo, *
on nas živi in vodi kot svoje ovce.
Odpev Kristusa, najvišjega pastirja, pridite, molimo.
O da bi danes poslušali njegove besede: *
»Ne zakrknite svojih src kakor nekoč v puščavi.
Tam so me vaši očetje skušali in izzivali, *
čeprav so videli moja dela.
Odpev Kristusa, najvišjega pastirja, pridite, molimo.
Štirideset let sem jih prenašal, *
to nezvesto ljudstvo, ki se ne drži mojih potov.
Potem sem v svoji nevolji prisegel: *
Ne bodo videli obljubljene dežele.«
Odpev Kristusa, najvišjega pastirja, pridite, molimo .
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Odpev Kristusa, najvišjega pastirja, pridite, molimo.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od torka III. tedna

Lastno

2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[S]

Pesem
Za enega pastirja
Pobožno Kristusu zdaj vsi zapojmo,
saj dobri je pastir in kralj človeštva,
in s pesmijo vsi proslavimo njega,
ki danes goduje.
 
Za škofa:
Kot škofa ga je milost okrepila
in moč duha ga vedno je vodila,
da bi učil in pasel Božje ljudstvo
v tej vzvišeni službi.
 
Pastir in vzornik bil je svoji čredi,
vsem kazal pot in reveže podpiral,
skrbel za sebi izročeno ljudstvo
kot vsem dober oče.
 
Svetnike Kristus v raju nagrajuje
in z večno jih poveličuje srečo,
naj hodimo po njihovih stopinjah
v življenju in smrti.
 
Pobožno počastimo vsi Očeta,
slavi naj Sina naša pesem vneta,
enako Svetega Duha na veke,
do kraja vse zemlje. Amen.

[D]

1 Odpev Bog se vzdigne in vsi, ki ga črtijo, zbežijo pred njim.
Ps 67   Gospodovo zmagoslavje
Šel je v višavo ter ujete peljal ujetnike, dal je darove ljudem (Ef 4,8).
I
Bog se vzdigne in razkropijo se njegovi sovražniki; *
vsi, ki ga črtijo, zbežijo izpred njegovega obličja.
Dim se zgubi v vetru, vosek se stopi na ognju, *
to je podoba grešnikov: vsi zginejo pred Bogom.
Pravični pa naj se veselijo in vriskajo, *
pred Božjim obličjem naj uživajo v radosti. —
 
Pojte Bogu, prepevajte v čast njegovemu imenu. *
Pripravite pot njemu, ki biva v oblaku.
Imenuje se Gospod, Najvišji, *
veselo vzklikajte pred njegovim obličjem. —
 
Sirotam je oče in varuh vdovam, *
on je naš Bog in biva med nami.
Pripravlja dom zapuščenim in rešuje jetnike, *
samo uporniki ostanejo v deželi, kjer ni vode. —
 
Ko si hodil, o Bog, pred svojim ljudstvom skozi puščavo, *
se je tresla zemlja.
Pred teboj so se majala nebesa, *
trepetal je Sinaj pred Izraelovim Bogom.
Obilen dež si poslal svoji deželi, *
izsušeni zemlji si vrnil rodovitnost.
V njej je prebivalo tvoje ljudstvo, *
ubožcem si jo pripravil v svoji dobroti. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Bog se vzdigne in vsi, ki ga črtijo, zbežijo pred njim.
2 Odpev Naš Bog je Bog, ki rešuje, je celo gospodar nad smrtjo.
II
Gospod je rekel samó besedo *
in veliko glasnikov je že oznanilo zmago.
»Kralji z vojskami so se v diru razbežali, *
od obilnega plena so ljudje veliko dobili.
Od zlata in srebra se je lesketalo taborišče, *
kakor se svetlikajo golobje peruti.
Ko je Vsemogočni razkropil kralje, *
so ležali sovražniki kakor klasje po toči.«  —
 
Onstran Jordana so visoke gore, *
onstran Jordana so strme gore.
Mogočne gore, zakaj zavidate gori Sion, *
ki si jo je Bog izvolil za večno bivališče?
Ko Gospod prihaja v svoje svetišče, *
ga obdajajo tisoči spremljevalcev.
Šel je v višavo, iz sužnosti je izpeljal rešene; *
prejel je v dar ljudi, tudi take, ki ga ne ljubijo. —
 
Gospod, iz dneva v dan te slavimo, *
dobrotno nas ohranjaš in nam pomagaš.
Naš Bog je Bog, ki rešuje; *
je celo Gospodar nad smrtjo.
Poniža tudi najbolj uporne sovražnike, *
zlomi napuh tistih, ki se povišujejo. —
 
Rekel je: »Strmoglavim jih z najvišje gore, *
iz najglobljega skrivališča jih potegnem.
Kaznoval jih bom, kakor so zaslužili, *
vpričo vseh bodo pokončani.« —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Naš Bog je Bog, ki rešuje, je celo gospodar nad smrtjo.
3 Odpev Kraljestva zemlje, pojte Bogu, prepevajte Gospodu.
III
O Bog, naš kralj, poglej, kako te slavimo, *
ko prihajaš v svoje svetišče.
Spredaj gredo pevci, zadaj gredo s citrami, *
v sredini deklice, ki igrajo na cimbale.
»Slavite Boga v slovesnih zborih, *
hvali Gospoda, vse izvoljeno ljudstvo!«
Izraelovi potomci spremljajo Gospoda, *
dvanajsteri rodovi ga slavijo. —
 
O Bog, svojo moč razodeni, *
moč, ki si jo izkazal v našo obrambo.
Za tvoje svetišče v Jeruzalemu *
naj ti kralji prinašajo svoje darove.
Vsi mogočni in mali narodi *
naj ti prinašajo srebrna darila.
Razkropi narode, ki ljubijo vojskovanje, *
njihovi velikaši naj ti darujejo svoje bogastvo. —
 
Vsa kraljestva na zemlji, pojte Bogu, *
igrajte in prepevajte Gospodu.
Visoko nad nebom je njegovo veličastvo, *
njegova silna moč se razodeva v gromu. —
 
Priklonite se Božji vsemogočnosti, *
njegovo veličastvo je nad nami, njegova moč nad oblaki.
Čudovit je Bog v svojem svetišču, *
Bog naših očetov.
On daje moč in trdnost svojemu ljudstvu. *
Bog bodi hvaljen. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Kraljestva zemlje, pojte Bogu, prepevajte Gospodu.
– Poslušal bom, kaj govori Gospod.
– Mir obljublja svojemu ljudstvu.
PRVO BERILO
Iz pete Mojzesove knjige (26, 1-19)
Izpoved vere Abrahamovih sinov
 
Tisti čas je govoril Mojzes ljudstvu: »Ko prideš v deželo, ki ti jo daje Gospod, tvoj Bog, v dedino, in jo prejmeš v last in se v njej naseliš, vzemi nekaj prvin vseh zemeljskih sadov, ki jih dobiš iz dežele, ki ti jo daje Gospod, tvoj Bog, in jih deni v koš ter pojdi na kraj, ki ga izvoli Gospod, tvoj Bog, da ondi prebiva njegovo ime! In pridi k duhovniku, ki bo tiste dni, ter mu reci: ,Zahvaljujem danes Gospoda, svojega Boga, da sem prišel v deželo, ki jo je Gospod s prisego obljubil dati našim očetom!'
Duhovnik naj vzame koš iz tvoje roke ter ga postavi pred oltar Gospoda, tvojega Boga. Potem izpregovori in reci pred Gospodom, svojim Bogom: ,Moj oče je bil blodeč Aramec; potem je šel v Egipt in je ondi z malo ljudmi tujčeval; a tam je postal iz njega velik, močen in mnogoštevilen narod! Egipčani pa so hudo ravnali z nami, stiskali so nas ter nam nalagali težko raboto. In vpili smo h Gospodu, Bogu naših očetov, in Gospod je naš glas uslišal ter se ozrl na našo bedo, težavo in stisko. Gospod nas je izpeljal iz Egipta z močno roko in s stegnjenim laktom, z veliko strahoto, z znamenji in čudeži. Privedel nas je v ta kraj in nam dal to deželo, deželo, v kateri teče mleko in med. In zdaj, glej, prinašam prvine sadov dežele, ki si mi jo dal, Gospod!' - Tako jih položi pred Gospoda, svojega Boga, in moli Gospoda, svojega Boga! Veseli se vseh dobrot, ki jih je Gospod, tvoj Bog, dal tebi in tvoji hiši, ti in levit in tujec, ki biva v tvoji sredi!
Ko v tretjem letu, letu desetin, oddaš docela vso desetino svojih pridelkov in jo daš levitu, tujcu, siroti in vdovi, da jih použijejo v tvojih krajih in se nasitijo, reci pred Gospodom, svojim Bogom: ,Odpravil sem iz hiše posvečeno reč in jo tudi dal levitu, tujcu, siroti in vdovi natanko po tvoji zapovedi, ki si mi jo dal; nobene tvojih zapovedi nisem prestopil in ne pozabil. Od tega nisem jedel v žalovanju, od tega nisem nič oddal, ko sem bil nečist, in od tega nisem nič daroval za kakega mrtvega: poslušal sem glas Gospoda, svojega Boga, storil sem povsem, kakor si mi zapovedal. Ozri se s svojega svetega prebivališča, z nebes, in blagoslovi svoje ljudstvo Izraela in deželo, ki si nam jo dal, kakor si prisegel našim očetom, deželo, v kateri teče mleko in med!
Danes ti zapoveduje Gospod, tvoj Bog, da spolnjuj te zakone in naredbe, vestno jih torej spolnjuj z vsem srcem in vso dušo!
Danes si se dogovoril z Gospodom, da bo tvoj Bog in da boš hodil po njegovih potih in spolnjeval njegove zakone, zapovedi in naredbe ter poslušal njegov glas. In Gospod se je danes dogovoril s teboj, da boš njegovo lastninsko ljudstvo, kakor ti je obljubil, in da boš spolnjeval vse njegove zapovedi, da te visoko nad vse narode, ki jih je ustvaril, povzdigne v hvalo, čast in slavo, in da boš sveto ljudstvo Gospodu, svojemu Bogu, kakor je govoril.«
SPEV (1 Pet 2, 9.10; 5 Mojz 7, 6.8)
Vi ste pridobljeno ljudstvo, ki ste bili nekdaj brezpravni, zdaj pa ste božje ljudstvo. * Niste bili deležni usmiljenja, zdaj pa ste usmiljenje dosegli.
Gospod vas je izvolil, ker vas je ljubil in vas rešil iz sužnosti. * Niste bili deležni usmiljenja, zdaj pa ste usmiljenje dosegli.

[L]

DRUGO BERILO
Sv. Frančišek Saleški (1567-1622), škof v Ženevi, borec za ohranitev prave vere z besedo in peresom, učitelj duhovnega življenja
Iz knjige Filoteja sv. Frančiška Saleškega, škofa (1, 3)
Pobožnost je treba živeti na različne načine
 
Bog je ob stvarjenju sveta zapovedal rastlinam, naj vsaka rodi sad po svoji vrsti. Tako je zapovedal tudi kristjanom, živim rastlinam svoje Cerkve, naj prinašajo sad pobožnosti vsak po svoji zmožnosti in poklicu. Drugače mora biti pobožen izobraženec kakor delavec, drugače služabnik kakor knez, drugače vdova kakor dekle ali zakonska žena. Pa ne samo to, pobožne vaje se morajo prilagoditi tudi močem, zaposlenosti in dolžnostim vsakega posameznika.
Povej mi, Filoteja, ali bi bilo prav, če bi škof hotel živeti samotarsko kakor kartuzijani? In če bi si zakonci po zgledu kapucinov ne hoteli pridobivati nikakega premoženja? Če bi bil obrtnik vsak dan v cerkvi kakor redovnik, redovnik pa bi se ukvarjal z vsakovrstnimi opravili v službi bližnjega kakor škof? Ali bi taka pobožnost ne bila smešna, zgrešena in neznosna? In vendar je ta napaka kaj pogostna.
Ne, Filoteja! Pobožnost, če je resnična, nič ne skazi, pač pa vse spopolnjuje, a če kdaj nasprotuje zakonitemu poklicu, je brez dvoma napačna.
Čebela leta in srka iz cvetic med, ne da bi jih poškodovala. Zapušča jih sveže in cele, kakor jih je našla. Prava pobožnost pa še več naredi. Ne le da nobenemu stanu in opravilu ni v kvar, marveč še vse okrasi in ozaljša. Skrb za družino se po njej umiri, ljubezen med možem in ženo postane prisrčnejša, služba gospodarjem zvestejša, vse vrste opravila prijetnejša in milejša.
Zmota je in celo krivoverstvo, če hoče kdo pobožno življenje odpraviti iz vojaštva, iz delavnice obrtnikov, s knežjih dvorov, iz zakonskih družin. Res je, Filoteja, da čisto premišljevalne, samostanske in redovniške pobožnosti v teh poklicih ne moreš izvrševati; toda razen teh treh pobožnosti je še več drugih, ki morejo dvigati k popolnosti tiste, ki živijo med svetom.
V katerem koli poklicu smo, povsod moremo in moramo hrepeneti po popolnem življenju.
SPEV (Ef 4, 32 - 5,1; Mt 11, 29)
Bodite drug do drugega dobri in usmiljeni in odpuščajte drug drugemu, kakor je tudi Bog po Kristusu vam odpustil. * Posnemajte torej Boga kot ljubljeni otroci.
Vzemite moj jarem nase in učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen. * Posnemajte torej Boga kot ljubljeni otroci.
Sklepna prošnja
Molimo. O Bog, po tvoji dobroti je sveti škof Frančišek Saleški vsem postal vse, da bi ljudi vodil k tebi. Po njegovem zgledu naj tudi mi potrpežljivo služimo svojim bratom in tako razodevamo tvojo očetovsko ljubezen.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od torka III. tedna

Lastno

sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[S]

Pesem
Za enega pastirja
Odličen bil si oče in voditelj,
zato tvoj god zdaj vse slavi občestvo,
ti kot svetnik se veseliš v nebesih
ves srečen v Bogu.
 
Za škofa:
Duhovnika, vodnika, učenika
bila naloga ti je podeljena,
da svoje ljudstvo bi v nebesa vodil,
delil mu darove.
 
Zato prav vsi te prosimo ponižno,
da se ozreš na duše zadolžene,
izprosiš naših grehov oproščenje
pri Bogu v nebesih.
 
Bogú edinemu vsa čast in hvala,
v nebesih večna slava in zahvala,
ki s svojimi zakoni modro vodi
brezmejno vesolje. Amen.

[D]

1 Odpev Blagoslovil si, Gospod, svojo zemljo, odpustil krivdo svojemu ljudstvu.
Ps 84   Naše zveličanje je blizu
Ko je prišel naš Zveličar na zemljo, jo je Bog blagoslovil (Origen).
 
Gospod, usmilil si se svoje dežele, *
nazaj si pripeljal izgnance.
Odpustil si krivdo svojemu ljudstvu, *
izbrisal vse njihove grehe.
Odložil si svojo sveto jezo, *
odnehal od svoje silne nevolje. —
 
Prenôvi nas, Bog, naš zveličar, *
ne huduj se več nad nami.
Se boš mar srdil vekomaj, *
boš raztegnil svojo jezo na vse rodove?
Ali nas ne boš znova poživil, *
da se bo tvoje ljudstvo veselilo v tebi?
Gospod, skaži nam svoje usmiljenje *
in daj nam svoje rešenje. —
 
Slišim Gospoda Boga govoriti, *
govori nam o miru.
Govori svojemu ljudstvu in svojim zvestim, *
tistim, ki se s srcem spreobrnejo k njemu.
Blizu je rešitev vsem, ki se ga bojijo, *
Gospodova slava se bo vrnila v deželo.
Usmiljenje in zvestoba se bosta srečala, *
pravičnost in mir se poljubila.
Zvestoba bo pognala iz zemlje, *
nebesa bodo poslala pravičnost. —
 
Tedaj bo Gospod blagoslovil zemljo, *
obrodila bo bogate sadove.
Spremljala ga bo pravičnost, *
podelil nam bo zveličanje. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Blagoslovil si, Gospod, svojo zemljo, odpustil krivdo svojemu ljudstvu.
2 Odpev Po tebi, o Bog, hrepeni moja duša ponoči, iščem te že navsezgodaj.
Iz 26,1–4.7–9.12   Pesem po zmagi
Zidovje svetega mesta ima dvanajst temeljnih kamnov (Raz 21,14).
 
Naše sveto mesto je močno in utrjeno, *
njegovo obzidje in nasip si ti, naš rešitelj.
Odprite vrata, da vstopi pravično ljudstvo, *
ki ti hoče biti zvesto. —
 
Njegovo mišljenje je stanovitno, *
ti mu naklanjaš mir, ker vate zaupa.
Vedno zaupajte v Gospoda, *
v Gospoda, močnega Boga, na veke. —
 
Pravični hodi po pravi poti, *
uravnal si mu pot k miru in sreči.
Gospod, na tvoji poti smo vztrajali, *
z vsem srcem smo te pričakovali.
Moja duša hrepeni po tebi ponoči, *
moj duh in moje srce te išče že navsezgodaj.
Ko nas zadevajo tvoje preizkušnje, *
se učimo tvoje modrosti. —
 
Gospod, ti nam boš mir podaril: *
vse, kar delamo, je tvoje delo. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Po tebi, o Bog, hrepeni moja duša ponoči, iščem te že navsezgodaj.
3 Odpev Razveseli nas, Gospod, s svojo dobroto.
Ps 66   Gospoda naj slavijo vsi narodi
Vedite, da je bilo Božje zveličanje poslano vsem ljudem (Apd 28,28).
 
O Bog, bodi nam milostljiv, *
pokaži nam svojo dobroto.
Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji, *
naj tvoje zveličanje osreči vse narode. —
 
O Bog, slavijo naj te ljudstva, *
slavijo naj te vsa ljudstva.
Veselijo in radujejo naj se narodi, *
ker jim vladaš in jih vodiš po pravici. —
 
O Bog, slavijo naj te ljudstva, *
slavijo naj te vsa ljudstva.
Zemlja je obrodila svoje sadove, *
Gospod, naš Bog, nas je blagoslovil.
Bog je zares dober, *
zato naj ga spoštujejo in častijo vsi narodi. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Razveseli nas, Gospod, s svojo dobroto.

[S]

Kratko berilo  (Heb 13,7–9a)
Spominjajte se svojih predstojnikov, ki so vam oznanjali Božjo besedo; glejte konec njih življenja in ravnajte se po njihovi veri. Jezus Kristus včeraj in danes, isti tudi na veke. Različnim tujim naukom se ne dajte zapeljati.
Spev z odpevom
Postavil si jih, Gospod, za varuhe svoje Cerkve.
Postavil si jih, Gospod, za varuhe svoje Cerkve.
Podnevi in ponoči naj oznanjajo tvojo slavo.
Postavil si jih, Gospod, za varuhe svoje Cerkve.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Postavil si jih, Gospod, za varuhe svoje Cerkve.
Odpev k Hvaljen Ne boste govorili vi, ampak v vas bo govoril Duh nebeškega Očeta.
Hvaljen (Lk 1,68-79)
Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *
obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.
Obudil nam je mogočnega Zveličarja *
v hiši svojega služabnika Davida.
Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *
ki so ga oznanjali od davnih vekov.
Rešil nas bo naših sovražnikov, *
otel iz rok vseh, ki nas črtijo.
Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *
spomnil se je svoje svete zaveze.
Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *
da bomo rešeni iz rok sovražnikov.
Brez strahu bomo služili Gospodu *
v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —
 
In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *
pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.
Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *
ki ga bo rešil njegovih grehov.
Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *
kakor sonce, ki vzhaja z višave.
Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *
in naravnal na pot miru vse naše korake. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Hvaljen Ne boste govorili vi, ampak v vas bo govoril Duh nebeškega Očeta.
Prošnje
Kristusa, dobrega pastirja, ki je dal življenje za svoje ovce, hvalímo in ga prosímo:
Gospod, pasi svoje ljudstvo.
V svetih pastirjih si razodeval svoje usmiljenje in ljubezen,
– izkazuj nam še naprej po njih svojo dobroto.
Gospod, pasi svoje ljudstvo.
Po svojih namestnikih še zdaj izvršuješ svojo učiteljsko in pastirsko službo,
– ne nehaj nas ti sam po njih voditi.
Gospod, pasi svoje ljudstvo.
Po svojih svetih pastirjih, ki si jih postavil v službo svojemu ljudstvu, si ti sam naš dušni in telesni zdravnik,
– ne nehaj nam dajati delivcev Božjega življenja.
Gospod, pasi svoje ljudstvo.
Svoje ljudstvo si poučeval z modrostjo in ljubeznijo svetnikov,
– po naših pastirjih nas nenehno vzgajaj k svetosti.
Gospod, pasi svoje ljudstvo.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

[L]

Sklepna prošnja
O Bog, po tvoji dobroti je sveti škof Frančišek Saleški vsem postal vse, da bi ljudi vodil k tebi. Po njegovem zgledu naj tudi mi potrpežljivo služimo svojim bratom in tako razodevamo tvojo očetovsko ljubezen.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od torka III. tedna

Lastno

sklepna prošnja

Opoldne

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Opoldne 1 
Vladar mogočni, pravi Bog,
v modrosti vodiš časov tek,
s svetlobo jutro razsvetliš
in poldan s soncem razžariš.
 
Pogási ogenj razprtij,
vročine kvarne reši nas,
telesno zdravje okrepčaj
in srcem daj resnični mir.
 
Predobri Oče, usliši nas,
in ti, njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.
1 Odpev Polnost postave je ljubezen.
Ps 118,97–104  (XIII)   Hvala Božji postavi
 
Gospod, kako ljubim tvojo postavo, *
ves dan jo premišljujem.
Po njej sem modrejši od svojih nasprotnikov, *
vedno me spremlja. —
 
Razumnejši sem od vseh svojih učiteljev, *
ker premišljujem tvoje odredbe.
Modrejši sem od starcev, *
ker spolnjujem tvoje zapovedi. —
 
Nočem hoditi po krivih potih, *
rajši se držim tvoje besede.
Ne odstopam od tvojih odlokov, *
saj me ti poučuješ. —
 
Kako prijetne so tvoje besede, *
bolj kot med prijajo mojim ustom.
Po tvojih zapovedih postajam razumen, *
zato sovražim vsako zlaganost. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Polnost postave je ljubezen.
2 Odpev Spomni se, Gospod, svojega ljudstva, ki si ga nekoč izvolil.
Ps 73   Žalostinka zaradi opustošenega svetišča
Ne bojte se tistih, ki umorijo telo (Mt 10,28).
I
O Bog, zakaj si nas tako zavrgel, *
zakaj se jeziš na svoje otroke?
Spomni se svojega ljudstva, *
ki si ga nekoč izvolil.
Odkupil si ga, da je tvoja lastnina, *
goro Sion si izbral za svoje bivališče.
Pridi in oglej si te ogromne razvaline, *
vse je opustošeno v tvojem svetišču. —
 
Na tvojem svetem kraju so kričali sovražniki, *
v znamenje zmagoslavja so razobesili svoje zastave.
S sekiro in kladivom so razbili tempeljska vrata *
kakor drvarji, ki podirajo drevesa v gozdu. —
 
Zažgali so tvoje svetišče, *
oskrunili in porušili tvoje bivališče.
Rekli so v svojem srcu: *
»Uničimo in sežgimo vsa Božja svetišča v deželi.«
Ne vidimo več čudežev, ni več preroka; *
ni ga med nami, ki bi vedel, doklej bo to trajalo. —
 
Doklej, o Bog, te bodo sramotili sovražniki? *
Ali bodo mar tvoje ime vedno preklinjali?
Zakaj zadržuješ svojo desnico *
in nam svojo pomoč odteguješ?
Ti si vendar naš vladar oddavnaj, *
kolikokrat si nas že rešil na tej zemlji. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Spomni se, Gospod, svojega ljudstva, ki si ga nekoč izvolil.
3 Odpev Vstani, o Bog, in brani svojo pravico.
II
Gospod, s svojo močjo si razdelil Rdeče morje, *
v njegovih valovih si potopil Egipčane.
Uničil si njihovo konjenico, *
v jed si jo dal morskim živalim.
Odprl si studence in potoke, *
posušil reko Jordan.
Tvoj je dan in noč je tvoja, *
ti si ustvaril luno in sonce.
Ti si določil zemlji vse meje, *
ti si naredil poletje in zimo. —
 
Spomni se, o Bog, kako te grešniki žalijo, *
kako nespametno ljudstvo tvoje ime preklinja.
Ne dajaj sovražniku v roke svojih izvoljencev, *
ne pozabljaj življenja svojih ubogih za zmeraj.
Spominjaj se svoje zaveze, *
glej, dežela je postala gnezdo nasilja. —
 
Naj se ponižani ne vračajo osramočeni, *
naj te revež in siromak poveličujeta.
Vstani, o Bog, brani svojo pravico, *
ne pozabi, kako te nesramnež vsak dan zasramuje.
Spomni se žalitev svojih nasprotnikov, *
vedno večje prevzetnosti svojih sovražnikov. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Vstani, o Bog, in brani svojo pravico.
Opoldne

Kratko berilo  (5 Mz 15,7–8)
Če postane ubog kateri izmed tvojih bratov v kateremkoli tvojem kraju v tvoji deželi, ki ti jo dá Gospod, tvoj Bog, ne zakrkni svojega srca in ne zapiraj svoje roke pred njim. Rad mu odpiraj roko ter mu rad posodi, kolikor potrebuje tega, kar mu manjka.

– Siromakom izpolni želje, Gospod.
– Daj jim poguma in jih usliši.
 
Sklepna prošnja
Molimo. Dobri Bog, apostolu Petru si razodel svoj načrt odrešenja za vse ljudi. Naj ti bodo všeč naša dejanja in naj služijo tvoji ljubezni in odrešitveni volji.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.  
Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so od torka III. tedna

Lastno

sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[S]

Pesem
Za enega pastirja
O Božji mož, kreposti zgled,
naj pesem naša te slavi,
saj s tem proslavljamo Boga,
ki te je z milostmi obdal.
 
Predobri večni je Pastir
z Očetom spravil nas ljudi,
zavezo z nami obnovíl,
ki nam prinaša večni mir.
 
Izbrala Božja je modrost
še tebe za služabnika,
da Božjo bi razširjal čast
in nas privedel kdaj v nebo.
 
Za škofa:
Sam Sveti Duh te je izbral
in te obdaril z milostmi,
da vodiš in krepiš ljudi
z darovi mnogoterimi.
 
Trojico sveto mólimo,
ki te s častjo je venčala
in z vso nebeško radostjo,
ker služil zvest si ji vse dni. Amen.

[D]

1 Odpev Gospod varuje svoje ljudstvo.
Ps 124 Gospod je varuh svojega ljudstva
Mir bodi nad Božjim ljudstvom (Gal 6,16).
 
Kdor zaupa v Gospoda, je kakor gora Sion: *
se ne gane, ostane na veke. —
 
Kakor gore obkrožajo mesto Jeruzalem, *
tako Gospod vedno varuje svoje ljudstvo.
Brezbožni ne bodo vladali nad pravičnimi, *
da se pravični ne bodo navzeli krivice. —
 
Gospod, osreči vse dobre, *
pomagaj poštenim.
Zavrzi krivične in hudobne na krivih potih, *
mir naj vlada Božjemu ljudstvu. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Gospod varuje svoje ljudstvo.
2 Odpev Ako ne postanete kakor otroci, ne pridete v nebeško kraljestvo.
Ps 130 Otroško zaupanje v Gospoda
Učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen (Mt 11,29).
 
Gospod, v svojem srcu se ne povišujem, *
na druge ne gledam prezirljivo.
Za velike reči se ne poganjam, *
ne iščem, kar je zame previsoko. —
 
Nasprotno, nič me ne vznemirja, *
v tebi sem popolnoma miren.
Kakor otrok v naročju svoje matere, *
tako se je moje srce umirilo v tebi. —
 
Zaupaj, Božje ljudstvo, v Gospoda, *
zaupaj zdaj in na veke. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Ako ne postanete kakor otroci, ne pridete v nebeško kraljestvo.
3 Odpev Gospod Jezus, napravil si nas za kraljestvo in duhovnike našemu Bogu.
Raz 4,11;5,9.10.12  Pesem odrešenih
 
Gospod, naš Bog, zares si vreden, *
da prejmeš moč in čast in slavo.
Ti si vse ustvaril, *
po tvoji volji je bivalo in bilo ustvarjeno. —
 
Vreden si, Gospod, da vzameš knjigo *
in odpreš njene pečate.
Žrtvovan si bil in nas s svojo krvjo Bogu odkupil *
iz vsakega rodu in jezika in naroda in ljudstva.
Napravil si nas za kraljestvo in duhovnike našemu Bogu, *
kraljevali bomo na zemlji. —
 
Vredno je Jagnje, ki je bilo umorjeno, *
da prejme moč in modrost in božanstvo.
Njemu čast in vsemogočnost, *
njemu slava in hvala. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Gospod Jezus, napravil si nas za kraljestvo in duhovnike našemu Bogu.

[S]

Kratko berilo  (1 Pt 5,1–4)
Starešine med vami prosim, jaz, ki sem sam tudi starešina in priča Kristusovega trpljenja in tudi sodeležnik njegove slave, ki se bo razodela: pásite Božjo čredo, ki je pri vas, in pazite nanjo, ne prisiljeno, marveč radovoljno, kakor hoče Bog; ne z grdim pohlepom po dobičku, marveč z voljnim srcem; tudi ne, kakor bi nad svojimi deleži gospodovali, marveč kakor vzor čredi; in ko se prikaže najvišji Pastir, boste prejeli nevenljivi venec slave.
Spev z odpevom
Pastir ljubi svoje brate in sestre in mnogo moli za ljudstvo.
Pastir ljubi svoje brate in sestre in mnogo moli za ljudstvo.
Vse žrtvuje za svoje brate in sestre.
Pastir ljubi svoje brate in sestre in mnogo moli za ljudstvo.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Pastir ljubi svoje brate in sestre in mnogo moli za ljudstvo.
Odpev k Moja duša
To je zvesti in razumni oskrbnik, ki ga je Gospod postavil nad svojo družino, da ji dá hrano ob pravem času.
Ali
Hvala ti, Kristus, dobri pastir, da si me pripeljal v svojo slavo. Naj bo z menoj v tvojem kraljestvu tudi ljudstvo, ki si mi ga zaupal.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46-55)
Moja duša poveličuje Gospoda, *
moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni, *
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *
vsem, ki mu zvesto služijo. —
 
Dvignil je svojo močno roko, *
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola *
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami *
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote *
do Abrahama in vseh njegovih potomcev. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Moja duša
To je zvesti in razumni oskrbnik, ki ga je Gospod postavil nad svojo družino, da ji dá hrano ob pravem času.
Ali
Hvala ti, Kristus, dobri pastir, da si me pripeljal v svojo slavo. Naj bo z menoj v tvojem kraljestvu tudi ljudstvo, ki si mi ga zaupal.
Prošnje
Kristus je postal veliki duhovnik za ljudi v vsem, kar se nanaša na Boga. Slavímo ga, kot je prav, in ponižno ga prosímo:
Gospod, zveličaj svoje ljudstvo.
Svojo Cerkev si čudovito proslavil s svetimi in odličnimi voditelji,
– naj krščansko družino vedno vodijo modri in plemeniti ljudje.
Gospod, zveličaj svoje ljudstvo.
Svojemu ljudstvu si odpuščal grehe, kadar so sveti pastirji kakor Mojzes molili zanj,
– po njih priprošnji prenavljaj svojo Cerkev z nenehnim očiščevanjem.
Gospod, zveličaj svoje ljudstvo.
Svete pastirje si izbral iz svojega ljudstva, jih posvečeval ter napolnjeval s Svetim Duhom,
– daj svojega Duha tudi vsem voditeljem ljudstva.
Gospod, zveličaj svoje ljudstvo.
V tebi imajo svoj delež apostoli in njihovi nasledniki,
– naj se ne izgubi nobeden, ki je bil odkupljen s tvojo krvjo.
Gospod, zveličaj svoje ljudstvo.
Po pastirjih Cerkve stojiš ob strani svojim vernikom, da bi jih nihče ne iztrgal iz tvoje roke,
– reši vse rajne, saj si daroval zanje svoje življenje.
Gospod, zveličaj svoje ljudstvo.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

[L]

Sklepna prošnja
O Bog, po tvoji dobroti je sveti škof Frančišek Saleški vsem postal vse, da bi ljudi vodil k tebi. Po njegovem zgledu naj tudi mi potrpežljivo služimo svojim bratom in tako razodevamo tvojo očetovsko ljubezen.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Torek

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.
Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.
Pesem 
O Kristus, ti si luč in dan,
razsvétli našo temno noč,
ti večne Luči si odsvit
in dušam našim luči vir.
 
Zaupno prosimo, Gospod,
da bi nas varoval v temi,
naj duh počiva brez skrbi,
spokojno ure nam tekó.
 
Ko sen zakrije nam oči,
srce naj s tabo še bedi;
dobrota tvoja, tvoja moč,
naj zla nas brani vsakega.
 
Skušnjavca zvitega odbij,
nas reši vseh nevarnosti,
obvaruj nas, ki tvoji smo
in s tvojo rešeni krvjo.
 
Z Očetom večnim, Kristus Kralj,
vesolje vse naj te slavi
in Tolažnika Svetega
sedaj, vse dni in vekomaj. Amen
Psalmi
Ps 142,1–11 Molitev v stiski
Človeka ne opravičijo dela postave, ampak vera v Jezusa Kristusa (Gal 2,18).
 
Odpev Ne skrivaj pred mano svojega obličja, Gospod, kajti v tebe zaupam.
 
Gospod, usliši mojo molitev, *
čuj mojo prošnjo, ker si zvest in dober.
Ne kliči me pred svojo sodbo, *
saj ni nihče, ki živi, pravičen pred tabo. —
 
Sovražnik me preganja in v prah tepta moje življenje, *
pahnil me je v temo kot davno umrle.
Moj duh v meni skoraj ugaša, *
srce mi je otrpnilo.
Tvojih dobrot v davnih dnevih se spominjam, *
razmišljam o vseh tvojih delih. —
 
Svoje roke dvigam k tebi, *
po tebi me žeja kot suho zemljo.
Gospod, hitro me usliši, *
kajti moj duh že omaguje.
Ne skrivaj pred mano svojega obličja, *
da ne bom podoben tem, ki umirajo.
Naj skoraj prejmem tvojo milost, *
kajti v tebe zaupam.
Pokaži mi pot, po kateri naj hodim, *
saj v tvoje roke izročam svoje življenje. —
 
Reši me mojih sovražnikov, *
Gospod, v tebe upam.
Moj Bog si, úči me spolnjevati tvojo voljo, *
v svoji dobroti me varno vodi. —
 
Gospod, zaradi svojega imena me ohrani živega, *
po svoji dobroti me reši iz stiske.
 
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen. —
 
Odpev Ne skrivaj pred mano svojega obličja, Gospod, kajti v tebe zaupam.
 
Kratko berilo (1 Pt 5,8–9)
Trezni bodite, čujte: vaš nasprotnik hudič hodi okrog kakor rjoveč lev in išče, koga bi požrl. Ustavite se mu trdni v veri!
Spev z odpevom
V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Evangeljski slavospev (Lk 2,29-32)
Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
 
Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *
kakor si obljubil s svojo besedo.
Na svoje oči sem videl Zveličarja, *
ki si ga poslal vsem ljudstvom:
luč v razsvetljenje vseh narodov *
in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu ... —
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
Sklepna prošnja
Molimo. Usmiljeni Bog, dobrohotno razsvetljuj nocojšnjo noč. Daj nam, svojim služabnikom, da bomo v miru zaspali in se ob zori novega dne v tvojem imenu veseli zbudili.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Blagoslovni vzklik
 
Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.
 
Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev
Spomni se, o premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi ti koga zapustila, ki je pod tvoje varstvo pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji prošnji priporočal. S tem zaupanjem hitim k tebi, o devic Devica in Mati.
K tebi pridem in pred teboj zdihujoč grešnik stojim. Nikar ne zavrzi, o Mati Besede, mojih besed, temveč milostno me poslušaj in usliši. Amen
 

⇑ Vrh